Widne - dokumenty

      Poniżej przedstawiam kilka z dokumentów dotyczących majątku Widne, które udało mi się zgromadzić.

Zaświadczenie Urzędu Gminy Kotra z 1921 roku

Widne powiar prużański Widne powiar prużański      Urząd Gminy Kotra wydaje niniejsze zaświadczenie właścicielowi majątku Widne Romualdowu Butowt-Andrzejkowiczowi na dowód tego, że jego majątek Widne jest majątkiem rodowym i znajduje się w posiadaniu rodziny Butowt-Andrzejkowiczów więcej niż 200 lat.
      Od czasu powstania 1863 roku m. Widne nie był w dzierżawie, a w czasie inwazji bolszewickiej w r. 1920 był dostatnie zagospodarowanym przez obecnego właściciela.
      Od wiosny 1921 roku majątkiem Widne zarządza i prowadzi w niem gospodarstwo rolnicze Kolumna robocza 78-go p.p.
Kotra dn. 18 sierpnia 1921r.


Zaświadczenie Prużańskiego Oddziału Kresowego Związku Ziemian

Widne powiar prużański       Prużański Oddział Kresowego Związku Ziemian niniejszym zaświadcza, że p. Romuald Andrzejkowicz jest prawnym właścicielem majątku Widne o przestrzeni 800 dziesięcinach położonym w pow. Prużańskim gminie Kotrzańskiej.
Prużana dn. 10 I 1922


Zaświadczenie Urzędu Gminy Kotra z 1927 roku

Widne powiar prużański       Niniejszum Urząd Gminy zaświadcza, że dobra Widne położone są w Gminie Kotrzańskiej, powiatu Prużańskiego i znajdują się w faktycznym posiadaniu Romualda Butowt-Andrzejkowicza.
Zaświadczenie niniejsze wydane zostało p. Romualdowi Butowt-Andrzejkowiczowi w celu przedstawienia do Wydziału Hipotecznego przy Sądzie Okręgowym w Grodnie.
Kotra dn. 21 maja 1927


Zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Prużanie z 1937 roku

Widne powiar prużański      Opis majątku ziemskiego Widne położonego na terenie gminy Rudniki powiatu prużańskiego nr hipoteczny 6051.
Właściciel - Spadkobiercy Andrzejkowicza Romualda
   Obszar majątku w hektarach 663,33 z czego przypada na grunty orne 110,81, łąki 50, pastwiska 454,32, lasy 40, stawy rybne ----, nieużytki 3,20.
   Wartość majątku w przybliżeniu na podstawie miejscowych cen sprzedażnych w złotych 220.000 [szac. hip. 175.817zł 14gr.]
   Ograniczenia własności na podstawie danych z działu III wykazu hipotecznego o wdrożeniu do majątku egzekucji sądowej - brak.
   Stan zadłużenia majątku na podstawie danych z działu IV wykazu hipotecznego:
    1) Bank Gospodarstwa Krajowego .................................................. 7.081 zł
    2) Urząd Skarbowy w Prużanie - pod. państw. i samorząd. .......... 37.197 zł 52 gr.
    3) P.K.K.O. w Prużanie ...................................................................... 677 zł
    4) Urząd skarbowy w Prużanie % od podatku spadkowego ........... 3.429 zł 53 gr.
    5) Zakłąd Ubezpieczeń od wypadkuw na zdrowie ........................... 342 zł
22 lipca 1937


                                                                                                                                        do góry